Practice Schedule

March 17 March 18 March 19 March 20 March 21 March 22 March 23 March 24
Muskegon Teams Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Setters Clinic 13-15’s
Setters Clinic 16-18’s No Clinics No Clinics No Clinics No Clinics
Hitters Clinic 13-15’s this week this week this week this week
Hitters Clinic 15-16’s
Middle Hitters Clinic 16-18’s
Defense/Passing Clinic 13-15’s
Defense/Passing Clinic 16-18’s
12 Black 2:00-4:00 6:30-8:00 Dunes MM Dunes MM
12 Purple
13 Black 2:00-4:00 Try-outs 5-7 Try-outs      4:30-6:30 5:00 – 7:00 Dunes MM Dunes MM
13 Purple Try-outs 5-7 Try-outs      4:30-6:30
14 Black 4:00-6:00 Try-outs 5-7 Try-outs      4:30-6:30 7:00-9:00 Dunes MM Dunes MM
14 Purple 2:00-4:00 Try-outs 5-7 Try-outs      4:30-6:30 5:00 – 7:00 Dunes MM Dunes MM
14 Red 2:00-4:00 Try-outs 5-7 Try-outs      4:30-6:30 5:00 – 7:00 Dunes MM Dunes MM
15 Black 4:00-6:00 7:00-9:00 Try-outs 5-7 Dunes MM Dunes MM
15 Purple 4:00-6:00 7:00-9:00 Try-outs 5-7 7:00-9:00 Dunes MM Dunes MM
15 Orange Try-outs 5-7
15 Maroon 4:00-6:00 Try-outs 5-7 5:00-7:00 Dunes MM Dunes MM
16 Black Dunes MM Try-outs 5-7
16 Purple Dunes MM Try-outs 5-7
16 Magenta Dunes MM Try-outs 5-7
17 Black Dunes MM Try-outs 7-9 Try-outs 7-9
17 Tangerine Try-outs 7-9 Try-outs 7-9
17 Aqua Try-outs 7-9 Try-outs 7-9
18 Black ????? Try-outs 7-9 Try-outs 7-9
18 White Dunes MM Try-outs 7-9 Try-outs 7-9
18 Blue Dunes MM Try-outs 7-9 Try-outs 7-9